Poslovno knjigovodstveni softver AKSIOM

Softverski paket AKSIOM je rezultat višegodišnjeg iskustva, i koncipiran je tako da zadovoljava sve  potrebe malih i srednjih preduzeća. Pokriveni su svi procesi koji se javljaju u normalnom funkcionisanju privrednih subjekata, tako da nema potrebe za korišćenje nekih dodatnih programa. Mogu ga koristiti i knjigovodstvene agencije, bez ograničenja broja klijenata za koje se vodi knjigovodstvo.
 

 


Sadrži:


   
- Šifarnici - definisanje strukture privrednog subjekta, i kreiranje raznih šifarnika: artikala, poslovnih partnera, ...
    - Nabavka
    - Prodaja
    - Maloprodaja
    - Proizvodnja
    - Finansijsko knjigovodstvo i knjigovodstvo troškova i učinaka
    - Obračun zarada sa kadrovskom evidencijom
    - Osnovna sredstva
    - Blagajna
    - PDV - kreiranje svih neohodnih zakonom propisanih evidencija i štampa PPPDV poreske prijave
    - Izveštaji, statistike i analize ...
    

Zavisno od organizacije rada, softver omogućuje registrovanje korisnika sa različitim pravima, koji mogu koristiti samo određene delove (recimo prodaja, nabavka ili samo kadrovska evidencija i obračun zarada i slično). Posmatrano sa knjigovodstvene strane, direktno kroz naloge za knjiženje neophodno je knjižiti samo izvode banke i obračune i neke specifične stvari (ispravke i sl.), a sve ostale promene promene softver "automatski" knjiži po zadanim modelima knjiženja nakon unosa dokumenta koji bi bio verodostojna isprava za knjiženje.

Minimalni zahtevi za instalaciju AKSIOM-a su instaliran operativni sistem Windows XP, i ne može se instalirati i pokrenuti na operativnom sistemu Widnows 98 ili 95. Ništa dodatno nije potrebno za instalaciju, pošto u okviru instalacije standardne verzije dobijate i instalaciju za FireBird SQL Server.
Može se instalirati tako tako da radi u lokalnoj mreži, s tim što je jedan od računara server, a na ostale se instalira klijentska verzija (radne stanice).


Softver za maloprodajne objekte i apoteke LIBRA

Program za maloprodaju sa nekim specifičnim fukcijama koje koriste samo apoteke (a koje je naravno moguće isključiti, ukoliko se ne radi o apoteci). Program je namenjen da se koristi u maloprodajnom objektu, i radi sa fiskalnim printerom GALEB FP-550.
Za komunikaciju programa sa fiskalnim printerom potrebno je imati instaliran program MetaLINK (videti: www.metadata.eu.com).
Kao SQL Server koristi se Microsoft-ov besplatni MSDE 2000, za koji nisu potrebne dodatne licence.    


Sadrži:
       

    - evidencija podataka o artiklima
    - evidencija podataka o dobavljačima i kupcima (kupci ako su pravna lica i/ili fizička lica sa mogućnošću
      praćenja prodaje na odloženo plaćanje)
    - kalkulacija cena na malo
    - povratnica robe dobavljaču
    - interna otpremnica robe u drugi maloprodajni objekat
    - za apoteke - mogućnost definisanja receptura za magistralne preparate koji se izrađuju u laboratoriji
      i izrada kalkulacije cena proizvedenih preparata, uz automatsko razduživanje upotrebljenih sirovina
    - nivelacija cena, pojedičano ili po grupama i odeljenjima artikala
    - popis robe u objektu
    - mogućnost akcijskih prodaja, dodeljivanja popusta na artikal ili grupu artikala koji važi određeni
      vremenski period
    - razne statistike i analize:
         - uvid u zalihe, po strukturi, po grupama i odeljenjima artikala
         - pregled nabavke za period, po dobavljačima, grupama i odeljenjima
         - pregled prodaje za period po grupama i odeljenjima artikala
         - kumulativni pregled prodaje po artiklima za period
         - uvid u prosečnu dnevnu prodaju po svakom artiklu u određenom periodu
         - mogućnost analize zaliha u odnosu na prosečnu dnevnu prodaju artikala (bitno za nabavku)
         - pregled artikala ("zamrznutih" zaliha) koji nisu prodavani XX meseci
 

NOVO - RAD SA RECEPTIMA:

LIBRA sadrži dogradjene module za rad sa receptima fonda RZZO, kao i sa receptima vojnih osiguranika,

za pojedinačne (samostalne) apoteke i za lance apoteka ....